Slide 1 Slide 2 Slide 2

Pravilnik o recertifikaciji

images

Tijekom veljače 2010. godine u više navrata su održani radni sastanaci provjernstva za recertifikaciju ETW-a. Sastanci su održani u prostorijama Šumarskog fakulteta, pri čemu su članovi povjerenstva Viktor Lochert, Dražen Lovreček, Hrvoje Barać, Vinko Paulić i  Fran Poštenjak raspravljali o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati koje žele obnoviti svoj certifikat. Povjerenstvo je izradilo prijedlog Pravilnika za recertifikaciju i predalo ga Upravnm odboru HUA-e, koji je prema Statutu ovlasten da ga i usvoji.

Tijekom 2010. godine ističu certifikati prvoj hrvatskoj generaciji njegovatelja stabala (ETW-a,) i oni će ukoliko podnesu zahtjev za recertifikaciju i ispunjavaju uvjete predvidjene Pravilnikom, moći obnoviti svoj certifikat.

Pravilnik za recertifikaciju European Tree Worker-a

Pravilnik o recertifikaciji (PDF)

Uvod

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske udruge za arborikulturu (u daljnjem tekstu HUA) Upravni odbor HUA je na sjednici od 19.03.2010. donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za recertifikaciju European Tree Worker (u daljnjem tekstu Povjerenstvo za recertifikaciju ETW-a). Povjerenstvo izradilo je i predložilo tekst pravilnika Upravnom odboru HUA, koji je na sjednici od 29.03.2010. isti usvojio. Ovim pravilnikom utvrĎuju se uvjeti za recertifikaciju onih Njegovatelja stabala, kojima ističe trogodisnji rok valjanosti Certifikata European Tree Worker (u daljnjem tekstu ETW Certifikat).

Članak 1.

Temeljem okvirnih odredbi EAC (European Arboricultural Council-a) i prema ovom Pravilniku, za produženje valjanosti ETW certifikata kandidati moraju ispuniti slijedeće uvjete:

  1. Izjava podnositelja Zahtjeva o obavljenim radovima na njezi stabala (u daljnjem tekstu Izjava o obavljenim radovima) u trajanju od najmanje 24 mjeseca u periodu valjanosti ETW certifikata (36 mjeseci).
  2. Potvrda o položenom tečaju osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći.
  3. Potvrda o pohađanju tečaja obnove znanja o njezi stabala (u daljnjem tekstu Potvrda o obnovi znanja).
  4. Dokaz o izvršenoj uplati pristojbe za izdavanje novog ETW certifikata i iskaznice.

Članak 2.

Izjavu o obavljenim radovima izdaje poslodavac kod kojeg je podnostitelj zahtjeva zaposlen i istinitost podataka jamči svojim potpisom. Podnostitelj Zahtjeva koji je sam sebi poslodavac osobno daje izjavu, a istinitost podataka jamči svojim potpisom. Poželjno je navesti primjerne objekte na kojima je podnositelj Zahtjeva radio i na kojim je sve stručnim i (ili) znanstvenim skupovima i priredbama sudjelovao u vremenu valjanosti ETW certifikata.

Članak 3.

Tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći provodi Crveni križ i ima neograničeno trajanje. Tečaj prilikom polaganja vozačkog ispita se ne priznaje jer on ne zadovoljava specifične radne situacije. Za kandidate koji vec imaju položen tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći Crveni križ provodi tečaj za obnovu znanja iz prve pomoći Kandidati koji su prije certifikacije položili tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći trebaju za recertifikaciju položiti tečaj za obnovu znanja iz prve pomoći.

Članak 4.

Tečaj obnove znanja o njezi stabala organizira HUA, koja kandidatu ispostavlja potvrdu o pohađanju, nakon što je ovaj prisustvovao tečaju u punom trajanju. Program tečaja uključuje primjerice slijedeća stručna područja; poznavanja vrsta drveća u urbanim prostorima, vrste i djelovanje najvaznijih gljiva truležnica na takvim stablima, kao i poznavanje i primjena važnijih sustava za osiguranje / sidrenje krošanja. Tečaj obnove znanja se naplaćuje. Obveza kandidata je pohoditi tečaj obnove znanja najkasnije u posljednjoj godini važenja ETW certifikata. Potiče se kontinuirano sudjelovanje kandidata u tečajevima obnove znanja kroz povoljniju cijenu istoga u prvoj i drugoj godini važenja ETW certifikata. Pohadjanje tečaja obnove znanja u nekoj drugoj osim u zadnjoj godine važenja ETW certifikata, se kod izvanrednih okolnosti prihvaća jednako vrijednim pohadjanju tečaju u zadnjoj godini važenja ETW certifikata.

Članak 5.

Cijena recertifikacije, izdavanje novog certifikata i iskaznice, navedena je u web. stranici HUA Podnositelj zahtjeva za recertifikaciju koji je član HUA ostvaruje popust od 10% na vrijednost troškova recertifikacije i cijene tečaja obnove znanja o njezi stabala.

Članak 6.

Svi kandidati koji žele obnoviti / zadržati oštećeni ETW Certifikat, dužni su podnijeti Zahtjev za obnovu (produženje) valjanosti certifikata (u daljnjem tekstu Zahtjev). On se podnosi HUA (Hrvatskoj udruzi za arborikulturu), najkasnije 90 dana prije isteka valjanosti ETW Certifikata, na obrascu, objavljenom na web stranici Udruge (www.hua.hr)

Članak 7.

koliko iz opravdanih razloga, koje prosudjuje Upravni odbor HUA temeljem pismenog zahtjeva, kandidat nije uspio ispuniti uvjete za recertifikaciju - moguce je odobriti mu produženje roka za recertifikaciju, maksimalno do kraja iduće kalendarske godine od godine u kojoj mu prestaje valjanost ETW Certifikata. Primjerice istice li ETW Certifikat 13.09.2010 kandidat ga, iz opravdanih razloga, može obnoviti najkasnije do 31.12.2011. U tom slucaju, u periodu od isteka roka valjanosti ETW Certifikata do datuma recertifikacije, stari ETW Certifikat gubi valjanost. Ako i nakon produljenog roka za recertifikaciju kandidat nije uspio ispuniti uvjete za recertifikaciju, a zeli obnoviti ETW Certifikat, on mora ponovo pristupiti ispitu za ETW-a.

Članak 8.

HUA će na svojoj web stranici (www.hua.hr) postaviti obavijest za one kandidate kojima ističe valjanost ETW Certifikata, kako bi ga pod pod uvjetima utvrdjenim ovim pravilnikom mogli obnoviti. Obveza svakoga vlasnika ETW Certifikata je da vodi brigu o roku kada mu taj istice i da na vrijeme zatrazi njegovu obnovu. HUA ce na svojoj web stranici objaviti informacije o obnovi certifikata. Na web stranici EAC-European Arboricultural Council (www.eac-arboriculture.com) je naveden popis Njegovatelja stabala koji posjeduju ETW Certifikat i datum do kojega isti vrijedi.

Članak 9.

Nakon što zaprimi Zahtjev i utvrdi da kandidat udovoljava zahtjevima za recertifikaciju, Upravni odbor HUA će predložiti EAC-u da kandidatu odobri recertifikaciju i ispostavi nove dokumente (ETW Certifikat i iskaznicu).

Članak 10.

Kandidatima koji ne uspiju ispuniti uvjete utvrdjene ovim Pravilnikom, gube pravo na produzenje / obnovlu ETW -Certifikata i iskaznice.

Članak 11.

Upravni odbor HUA može odbiti Zahtjev za recertifikaciju ukoliko procjeni da su postoje valjani razlozi za odbijanje recertifikacije (primjerice: neprofesonalan rad ili ponašanje, obavljanje rada na nesiguran način, sumnja u istinitost priloženih izjava i potvrda). Odluku o odbijanju Zahtjeva za recertifikaciju Upravni odbor mora donijeti u roku najkasnije 30 dana od zaprimanja Zahtjeva u HUA i o tome obavijestiti kandidata osobno ili putem e-maila ili objavom na web. stranici HUA.

Članak 12.

U slučaju odbijanja Zahtjeva od strane Upravnog odbora, kandidat ima pravo žalbe (pismenim putem) Nadzornom odboru HUA u roku od 14 dana od objavljene odluke Upravnog odbora. U tom slučaju je Nadzorni odbor HUA obvezan u roku od 14 dana donijeti svoju odluku na žalbu kandidata i o tome ga obavijestiti na način utvrđen za Upravni odbor u Članku 11. Pravilnika.

Članak 13.

Ukoliko i Nadzorni odbor HUA potvrdi odluku Upravnog odbora, kandidatu jos preostaje uputiti zalbu (pismenim putem) direktno na EAC, najkasnije u roku od 14 dana od objave odluke NO.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu datumom usvajanja od strane Upravnog odbora HUA.