Slide 1 Slide 2 Slide 2

Na temelju članka 13. Zakona o Udrugama (“Narodne novine”, br. 74/17) Skupština Hrvatske udruge za arborikulturu, na Skupštini održanoj 11.09.2015. donijela je

Statut
Hrvatske udruge za arborikulturu

Statut HUA (PDF)
 • 1. OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatska udruga za arborikulturu (u daljem tekstu: HUA), zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i gospodarske djelatnosti, ostvarivanje javnosti rada HUA, o članstvu i članarini: pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju HUA, tijelima HUA, njihovu sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine, te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka rada.

  Članak 2.

  Puni naziv Udruge je: Hrvatska udruga za arborikulturu
  Naziv na engleskom jeziku glasi: Croatian Arboricultural Society.
  Naziv na njemačkom jeziku glasi: Kroatischer Verein für Arborikultur e.V.

  Skraćeni naziv na hrvatskom jeziku glasi: HUA
  Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: CAS
  Skraćeni naziv na njemačkom jeziku glasi: KVA
  Sjedište HUA je u Zagrebu.

  Adresa sjedišta podliježe promjeni ovisno o odluci Upravnog odbora. HUA djeluje na području Republike Hrvatske. HUA ima svojstvo pravne osobe, a kao Udruga registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave.
  Adresa sjedišta podliježe promjeni ovisno o odluci Upravnog odbora.

  HUA djeluje na području Republike Hrvatske.
  HUA ima svojstvo pravne osobe, a kao Udruga registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave.

  Udrugu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik HUA.

  Članak 3.

  Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, HUA može osnivati svoje stručno- znanstvene sekcije i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području Republike Hrvatske. Znanstveno stručne sekcije nisu pravne osobe.

  Osnivanje i način rada stručno- znanstvenih sekcija i drugih ustrojstvenih oblika regulira se aktima, koje donosi Skupština HUA.

  Članak 4.

  HUA ima pečat okruglog oblika promjera 50 mm koji je obodno ispisan punim nazivom na hrvatskom i engleskom jeziku. U sredini pečata je crtež s dvije stilizirane ruke koji čuvaju stablo što simbolizira djelatnost Udruge koja se bavi njegom i održavanjem arborikultura.

  Članak 5.

  HUA može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

  Članak 6.

  Rad HUA je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem internetom (web. stranica) i putem javnih medija.

  Članove se o radu HUA obavještava dodatno i putem tijela HUA. Sve odluke o web. stranici donosi Upravni odbor.

  Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu uz prethodnu najavu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja HUA i izvještavati javnost o radu tih tijela i HUA.

  Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada HUA može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluke o izdavanju glasila donosi Skupština HUA.

  Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog i stručnog informiranja (periodične publikacije, biltene, zbornike radova, knjige, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 • 2. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

  Članak 7.

  Cilj Hrvatske udruge za arborikulturu - kao dobrovoljne stručno znanstvene Udruge čiji se članovi bave djelatnostima vezanim uz arborikulturu u sklopu očuvanja potencijala prirodnih resursa i čovjekova okoliša - jeste postići status zakonom priznate i organizirane profesije u cjelini (njega stabala i arborikultura) i pojedinih njezinih odgojno obrazovnih, gospodarskih, zaštitnih i radnih djelatnosti u društvu i prostoru na teritoriju Republike Hrvatske.

  Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

  Ciljeve iz stavka 1. ovog članka HUA ostvaruje sljedećim djelatnostima:

  • neposredno okuplja znanstvenike i praktičare, inženjere i druge stručnjake kao i sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s područja djelatnosti navedenih u stavku 1,
  • potpomaže promicanje i unapređivanje organizacije, stručnosti rada i obrazovanja stručnih kadrova u arborikulturi,
  • strukovno povezuje i potpomaže prosvjećivanje, profesionalno, stručno i znanstveno usavršavanje članova,
  • potiče studente i mlade stručnjake na etiku i vlastiti razvoj i usavršavanje,
  • primjereno surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama kontaktnih

  disciplina u zemlji i inozemstvu, te organizacijama koje podupiru rad HUA,

  • brine za materijalne, prostorne, kadrovske i financijske uvjete za organizirani rad HUA,
  • popularizira i promiče rezultate znanosti, teorije i profesionalne prakse s područja arborikulturne djelatnosti.

  Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja su:

  • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, tribina i drugih skupova s područja djelovanja Udruge;
  • priprema i izdavanje stručnih materijala i publikacija iz domene svoje djelatnosti, a u skladu sa zakonom o izdavačkoj djelatnost
 • 3. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

  Članak 8.

  Članstvo u HUA može biti redovno i počasno.

  Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske i oni strani državljani koji prihvate

  Statut i akte HUA, a njihovo učlanjivanje podupru najmanje 3 redovna člana.

  Redovnim članom HUA mogu postati i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a

  koje podržavaju djelatnost HUA.

  Počasnim članom mogu postati oni državljani Republike Hrvatske i stranci, koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli osnivanju, djelatnosti i razvoju HUA. O počasnom članstvu odlučuje Skupština većinom glasova, na prijedlog koji podnese Upravni odbor.

  Članak 9.

  Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor HUA po primitku molbe za prijem kandidata, kojega podupru najmanje 3 redovna člana.

  Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora HUA.

  Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

  Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi.

  Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

  Članak 10.

  Počasnim Predsjednikom Udruge može postati onaj član koji je u najmanje 2 mandata obavljao vodeće dužnosti i pritom znakovito doprinio u jačanju i promociji Udruge u zemlji i svijetu.

  Počasni predsjednik zadužen je za promidžbu Udruge te usko surađuje sa Predsjednikom, Dopredsjednikom i Tajnikom HUA.

  Počasnog predsjednika imenuje Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.

  Članak 11.

  Prava članova su:

  • da biraju i da budu birani u tijela HUA,
  • da budu obaviješteni o radu HUA i njenih tijela, te o materijalno financijskom poslovanju,
  • da aktivno sudjeluju u radu i pridonose ostvarivanju i izvršavanju ciljeva HUA,
  • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad HUA i njenih tijel

  Obveze članova su:

  • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih akata HUA,
  • da redovito plaćaju članarinu,
  • da sudjeluju u radu i aktivnostima HUA, te da čuvaju i podižu njen ugled.

  Članak 12.

  Članstvo u HUA prestaje:

  • prestankom djelovanja HUA,
  • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
  • isključenjem iz članstva.

  Članak 13.

  Članstvo prestaje bez posebne odluke ukoliko član do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

  Odluku o isključenju, koja se članu dostavlja pismenim putem, donosi Upravni odbor HUA.

  Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

  Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 • 4. TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGE

  Članak 14.

  Članovi upravljaju HUA neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

  Članak 15.

  Tijela HUA su:

  1. Skupština
  2. Predsjednik
  3. Dopredsjednik
  4. Tajnik
  5. Rizničar
  6. Upravni odbor (UO)
  7. Nadzorni odbor (NO)

  Članak 16.

  Skupština je najviše tijelo Udruge.

  Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

  Članak 17.

  Redovna Skupština HUA održava se najmanje jednom godišnje, a saziva je Predsjednik dostavljanjem pismenih poziva (internetom ili poštom) članovima - najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

  Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda.

  Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

  Predsjednik je dužan sazvati Izvanrednu Skupštinu na zahtjev najmanje jedne

  trećine (1/3) članova Udruge, s time da odmah predloži dnevni red.

  Ukoliko Predsjednik ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača u roku od 30 dana od

  dana podnesenog zahtjeva, sazvati će je predlagač.

  Na izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana.

  U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

  Članak 18.

  Skupština može pravovaljano odlučivati, ukoliko je nazočno najmanje ½ članova Udruge.

  Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, Predsjednik određuje pauzu od 30 minuta..

  Skupština tada može donositi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova.

  Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Udruge. O sjednicama Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju zapisničar i Predsjednik Udruge, a koji se čuva u pismohrani.

  Odluku o prestanku rada Udruge Skupština donosi 2/3 (dvotrećinskom) većinom članova HUA.

  Članak 19.

  Skupština HUA:

  • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
  • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika, rizničara, UO i NO, tajnim glasovanjem,
  • imenuje i opoziva likvidatora,
  • donosi druge akte potrebne za djelovanje Udruge,
  • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
  • odlučuje o promjeni ciljeva, djelatnosti i gospodarskih djelatnosti,
  • razmatra i prihvaća izvještaje o radu predsjednika, dopredsjednika, tajnika, rizničara
  • odlučuje o sudjelovanju HUA u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
  • odlučuje o udruživanju, učlanjivanju i istupanje iz drugih organizacija,
  • rješava o žalbama članova, u drugom stupnju,
  • odlučuje o prestanku rada HUA i raspodjeli preostale imovine,
  • odlučuje o statusnim promjenama,
  • odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja za rad Udruge, utvrđenim ovim Statutom, a koja nisu stavljena u nadležnost nekog drugog tijela.

  Tijela koja bira, Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

  Ukoliko razrješava cijeli Upravni ili Nadzorni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog ili Nadzornog odbora, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

  Članak 20.

  Predsjednika bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine, s time da može biti izabran dva puta za redom.

  • zastupa Udrugu,
  • saziva Skupštinu Udruge,
  • rukovodi radom Skupštine Udruge,
  • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,
  • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
  • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
  • upravlja imovinom Udruge,
  • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
  • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge
  • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

  Dopredsjednik u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje Predsjednika u svim poslovima.

  Članak 21.

  Upravni odbor ima 7 (sedam) članova koje bira Skupština, na vrijeme od četiri (4) godine. Broj mandata nije ograničen, svi članovi UO mogu biti ponovno izabrani na tu dužnost. Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

  Pravovaljane odluke UO donosi većinom glasova svih članova. Sjednice saziva predsjednik, a održavaju se prema potrebi i o njima se vodi zapisnik - koji se čuva u pismohrani.

  Upravni odbor ima naredbodavno pravo o raspolaganju imovinom HUA, do iznosa

  20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.

  Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na svojoj idućoj sjednici.

  Članak 22.

  Upravni odbor HUA:

  • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
  • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
  • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
  • osniva povjerenstva i druga radna tijela i daje im zadatke u svrhu ostvarenja ciljeva HUA,
  • usvaja pravilnike i poslovnike - na prijedlog povjerenstava,
  • odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,
  • odlučuje o visini članarine i korištenju imovine HUA,
  • odlučuje o promjeni adrese sjedišta HUA,
  • odlučuje i brine o izradi i aktualiziranju web stranice HUA i informiranju članstva i javnosti,

  obavlja sve druge aktivnosti i zadatke, sukladno zakonu, statutu i drugim aktima Udruge.

  Tajnik HUA:

  • priprema nacrte prijedloga akata koje donosi Skupština,
  • stara se o urednom vođenju registra članova,
  • prema potrebi šalje (e-mailom ili poštom) dopise i obavijesti članovima,
  • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
  • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
  • obavlja sve druge aktivnosti i zadatke, sukladno zakonu, statutu i drugim aktima Udruge.

  Članak 24.

  Rizničar HUA:

  • stara se o naplati članarina i vodi o tome evidenciju
  • vodi evidenciju o prihodima i rashodima HUA, u skladu s propisima o

  materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija,

  • obavlja sve druge aktivnosti i zadatke, sukladno zakonu, statutu i drugim aktima Udruge.

  Članak 25.

  Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine. Broj mandata

  nije ograničen, svi članovi NO mogu biti ponovno izabrani na tu dužnost.

  Članovi NO između sebe biraju predsjednika, koji saziva sjednice, rukovodi njegovim radom

  i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština. Član NO ne može biti član UO.

  NO pravovaljano odlučuje ako su sjednici nazočna najmanje 2 (dva ) člana

  odbora od kojih je 1 predsjednik. O sjednici se vodi zapisnik - koji se čuva u pismohrani.

  Članovi NO za svoj rad odgovaraju Skupštini.

  Članak 26.

  Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

  • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih akata HUA,
  • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine HUA,
  • (kontrolu obavlja najmanje jednom godišnje),
  • rad rizničara i ovjerava njegov godišnji izvještaj,
  • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata u skladu sa Zakonom o udrugama i ostalim pozitivnim propisima,
  • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, statutu i drugim aktima Udruge.

  Članak 27.

  Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju HUA. Predsjednik , Upravni odbor i svaki član HUA dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati zatražene obavijesti.

  Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

  Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju HUA, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata HUA.

 • 5. IMOVINA UDRUGE

  Članak 28.

  Imovinu Udruge čine:

  • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
  • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
  • nekretnine i pokretne stvari udruge,
  • druga imovinska prava.

  Članak 29.

  Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

  Članak 30.

  HUA upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

  Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji HUA donosi za jednu kalendarsku

  godinu.

  Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun, koji se razmatra i prihvaća na Skupštini najkasnije do kraja prvog kvartala iduće godine.

  U slučaju utvrđenog negativnog poslovanja, Nadzorni odbor dužan je predložiti Skupštini mjere sanacije i sastav povjerenstva koje ih treba sprovesti.

 • 6. STATUT I DRUGI AKTI

  Članak 31.

  Statut je temeljni akt HUA i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

  Članak 32.

  Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor HUA i upućuje ga na raspravu članovima HUA.

  Upravni odbor HUA razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje konačni prijedlog izmjena Statuta, koji se donosi prema istom postupku kao i osnovni Statut.

  Članak 33.

  Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština HUA temeljem prijedloga Upravnog odbora i provedene diskusije na Skupštini.

  Članak 34.

  Sva ostala pitanja vezana uz djelovanje HUA, koja nisu određena ovim Statutom, a za koja se ukaze potreba podrobne razrade, bit će uređena ostalim aktima koje, na prijedlog UO donosi Skupština.

  Povjerenstvo za izradu takvih akata imenuje Upravni odbor i određuje rok za njihovu izradu.

 • 7. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

  Članak 35.

  Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

  Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležna je Skupština.

 • 8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 36.

  Djelovanje HUA prestaje odlukom Skupštine i u ostalim slučajevima propisanim Zakonom. U slučaju prestanka rada sva imovina HUA, nakon namirenja eventualnih vjerovnika i troškova sudskoga ili drugog postupka, pripada Hrvatskom Caritasu.

  Članak 37.

  Danom stupanju na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut HUA donesen na Skupštini 11-01-2013.