Slide 1 Slide 2 Slide 2

Na temelju članka 11. Zakona o Udrugama (“Narodne novine”, br. 88/01. i 11/02.) Skupština Hrvatske udruge za arborikulturu, na Skupštini održanoj 11.01.2013. donijela je izmijenjeni i dopunjeni

Statut Hrvatske udruge za arborikulturu

Statut HUA (PDF)
 • 1. OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatska udruga za arborikulturu (u daljem tekstu: HUA), zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada HUA, o članstvu i članarini: pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju HUA, tijelima HUA, njihovu sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine, te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka rada.

  Članak 2.

  Puni naziv Udruge je: Hrvatska udruga za arborikulturu
  Naziv na engleskom jeziku glasi: Croatian Arboricultural Society.
  Naziv na njemačkom jeziku glasi: Kroatischer Verein für Arborikultur e.V.

  Skraćeni naziv na hrvatskom jeziku glasi: HUA
  Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: CAS
  Skraćeni naziv na njemačkom jeziku glasi: KVA
  Sjedište HUA je u Zagrebu.

  Adresa sjedišta podliježe promjeni ovisno o odluci Upravnog odbora. HUA djeluje na području Republike Hrvatske. HUA ima svojstvo pravne osobe, a kao Udruga registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave.
  Udrugu zastupa Predsjednik HUA ili u zamjeni Dopredsjednik.

  Članak 3.

  Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, HUA može osnivati svoje stručnoznanstvene sekcije i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području Republike Hrvatske. Znanstveno stručne sekcije nisu pravne osobe.

  Osnivanje i način rada stručno-znanstvenih sekcija i drugih ustrojstvenih oblika regulira se aktima, koje donosi Skupština HUA.

  Članak 4.

  HUA ima pečat okruglog oblika promjera 50 mm koji je obodno ispisan punim nazivom na hrvatskom i engleskom jeziku. U sredini pečata je crtež s dvije stilizirane ruke koji čuvaju stablo što simbolizira djelatnost Udruge koja se bavi njegom i održavanjem arborikultura.

  Članak 5.

  HUA može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

  Članak 6.

  Rad HUA je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem internetom (web stranica) i putem javnih medija. Članove se o radu HUA obavještava dodatno i putem tijela HUA. Sve odluke o web stranici donosi Upravni odbor. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu uz prethodnu najavu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja HUA i izvještavati javnost o radu tih tijela i HUA. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada HUA može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluke o izdavanju glasila donosi Skupština HUA. Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog i stručnog informiranja (periodične publikacije, biltene, zbornike radova, knjige, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 • 2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

  Članak 7.

  Cilj Hrvatske udruge za arborikulturu -kao dobrovoljne stručno znanstvene Udruge čiji se članovi bave djelatnostima vezanim uz arborikulturu u sklopu očuvanja potencijala prirodnih resursa i čovjekova okoliša -jeste postići status zakonom priznate i organizirane profesije u cjelini (njega stabala i arborikultura) i pojedinih njezinih odgojno obrazovnih, gospodarskih, zaštitnih i radnih djelatnosti u društvu i prostoru na teritoriju Republike Hrvatske.

  Ciljeve iz stavka 1. ovog članka HUA ostvaruje sljedećim aktivnostima:

  • neposredno okuplja znanstvenike i praktičare, inženjere i druge stručnjake kao i sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s područja djelatnosti navedenih u stavku 1,
  • potpomaže promicanje i unapređivanje organizacije, stručnosti rada i obrazovanja stručnih kadrova u arborikulturi,
  • organiziranjem susreta, skupova, savjetovanja, izložbe, predavanja, seminara, tribina, studijskih putovanja i posjeta međunarodnim stručnim skupovima,
  • strukovno povezuje i potpomaže prosvjećivanje, profesionalno, stručno i znanstveno usavršavanje članova,
  • potiče studente i mlade stručnjake na etiku i vlastiti razvoj i usavršavanje,
  • primjereno surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama kontaktnih disciplina u zemlji i inozemstvu, te organizacijama koje podupiru rad HUA,
  • priprema i izdaje stručne materijale i publikacije iz domene svoje djelatnosti, a u skladu sa zakonom o izdavačkoj djelatnosti,
  • brine za materijalne, prostorne, kadrovske i financijske uvjete za organizirani rad HUA,
  • popularizira i promiče rezultate znanosti, teorije i profesionalne prakse s područja arborikulturne djelatnosti,
 • 3. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

  Članak 8.

  Članstvo u HUA može biti redovno i počasno.

  Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske i oni strani državljani koji prihvate Statut i akte HUA, a njihovo učlanjivanje podupru najmanje 3 redovna člana.

  Redovnim članom HUA mogu postati i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje podržavaju djelatnost HUA

  Počasnim članom mogu postati oni državljani Republike Hrvatske i stranci, koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli osnivanju, djelatnosti i razvoju HUA. O počasnom članstvu odlučuje Skupština većinom glasova, na prijedlog koji podnesu najmanje 5 članova HUA.

  Članak 9.

  Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor HUA po primitku molbe za prijem kandidata, kojega podupru najmanje 3 punopravna člana.

  Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština apsolutnom većinom članstva na prijedlog Upravnog odbora HUA.

  U HUA se vodi registar članova. Oblik, sadržaj registra i način njegova vođenja utvrđuje Upravni odbor HUA.

  Članak 10.

  Počasnim Predsjednikom Udruge može postati onaj član koji je u najmanje 2 mandata obavljao vodeće dužnosti i pritom znakovito doprinio u jačanju i promociji Udruge u zemlji i svijetu.

  Počasni predsjednik zadužen je za promidžbu Udruge te usko surađuje sa Predsjednikom, Dopredsjednikom i Tajnikom HUA, a na njihov prijedlog može zastupati Udrugu.

  Počasnog predsjednika bira Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.

  Članak 11.

  Prava članova su:

  • da biraju i da budu birani u tijela HUA,
  • da budu obaviješteni o radu HUA i njenih tijela, te o materijalno financijskom poslovanju,
  • da aktivno sudjeluju u radu i pridonose ostvarivanju i izvršavanju ciljeva HUA,
  • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad HUA i njenih tijela.

  Obveze članova su:

  • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih akata HUA,
  • da redovito plaćaju članarinu,
  • da sudjeluju u radu i aktivnostima HUA, te da čuvaju i podižu njen ugled.

  Članak 12.

  Članstvo u HUA prestaje:

  • prestankom djelovanja HUA,
  • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
  • isključenjem iz članstva.

  Članak 13.

  Član HUA može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese HUA ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.
  Primjerice, dovoljan razlog za isključenje je neplaćanje članarine duže od 1 godine.

  Odluku o isključenju, koja se članu dostavlja pismenim putem, donosi Upravni odbor HUA, na prijedlog Stegovne komisije.
  Isključeni član ima pravo žalbe (koju pismeno podnosi) Skupštini. Odluka Skupštine o žalbi je konačna.

 • 4. TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGE

  Članak 14.

  Članovi upravljaju HUA neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

  Članak 15.

  Tijela HUA su:

  1. Skupština
  2. Predsjednik
  3. Dopredsjednik
  4. Upravni odbor (UO)
  5. Nadzorni odbor (NO)
  6. Stegovna komisija

  Članak 16.

  Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi članovi;

  • fizičke osobe,
  • po jedan predstavnik svake pravne osobe koja je član HUA, a kojega pismeno imenuje
  • osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

  Redovna Skupština HUA održava se najmanje jednom godišnje, a saziva je Predsjednik.

  Predsjednik može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu ili na zahtjev najmanje jedne trećine (1/3) ukupnog broja članova Udruge, s time da odmah predloži dnevni red. Ukoliko Predsjednik ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvati će je predlagač.
  Na izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana.

  Članak 17.

  Skupštinu saziva Predsjednik HUA dogovorno s Upravim odborom, dostavljanjem pismenih poziva (internetom ili poštom) članovima -najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

  Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

  Članak 18.

  Skupština može pravovaljano odlučivati, ukoliko je nazočno najmanje ½ članova Udruge.

  Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, saziva se novu Skupštinu u roku 8-15 dana. Skupština tada može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje ¼ članova.

  Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih clanova Udruge. O sjednicama Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju zapisničar i Predsjednik Udruge a koji se čuva u pismohrani.

  Skupština ima naredbodavno pravo o raspolaganju imovinom HUA, sa iznosima većim od 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.

  Odluku o raspuštanju Udruge, Skupština donosi 2/3 (dvotrećinskom) većinom članova HUA.

  Članak 19.

  Skupština HUA:

  • donosi Statut i njegove izmjene i dopune, na prijedlog Upravnog odbora,
  • bira i razrješava predsjednika, UO, NO i Stegovnu komisiju, tajnim glasovanjem,
  • donosi druge akte potrebne za djelovanje Udruge, a za donošenje pojedinih akata - ona može ovlastiti UO,
  • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
  • razmatra i prihvaća izvještaje o radu predsjednika, dopredsjednika, tajnika, rizničara
  • odlučuje o sudjelovanju HUA u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
  • odlučuje o udruživanju, učlanjivanju i istupanje iz drugih organizacija,
  • rješava o žalbama članova, u drugom stupnju,
  • odlučuje o raspuštanju HUA,
  • odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja za rad Udruge, utvrđenim ovim Statutom, a koja nisu stavljena u nadležnost nekog drugog tijela.

  Predsjednika, Dopredsjednika, Upravni i Nadzorni odbor, Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

  Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

  Članak 20.

  Predsjednika bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine, s time da može biti izabran dva puta za redom. Nakon isteka četiri (4) godine, on može biti ponovo izabran.

  Predsjednik zastupa HUA, odgovara za zakonitost rada i predsjeda sjednicama Skupštine.

  Predsjednik ima naredbodavno pravo o raspolaganju imovinom HUA, do iznosa 10.000,00 (desettisuća) kuna.

  Predsjednik saziva sjednice Skupštine i predlaže dnevni red, nadzire provođenje odluka i rukovodi radom HUA između dvije sjednice Skupštine.

  Dopredsjednik u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje Predsjednika u svim poslovima.

  Članak 21.

  Upravni odbor ima 7 (sedam) članova koje bira Skupština (5 članova, Predsjednik i Tajnik), na vrijeme od četiri (4) godine. Broj mandata nije ograničen, svi članovi UO mogu biti ponovno izabrani na tu dužnost. Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

  Pravovaljane odluke UO donosi većinom glasova svih članova. Sjednice saziva predsjednik, a održavaju se prema potrebi i o njima se vodi zapisnik - koji se čuva u pismohrani.

  Upravni odbor ima naredbodavno pravo o raspolaganju imovinom HUA, do iznosa 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.

  Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na svojoj idućoj sjednici.

  Članak 22.

  Upravni odbor HUA:

  • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
  • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
  • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
  • osniva povjerenstva i druga radna tijela i daje im zadatke u svrhu ostvarenja ciljeva HUA,
  • usvaja pravilnike i poslovnike -na prijedlog povjerenstava,
  • odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,
  • odlučuje o o visini članarine i korištenju imovine HUA,
  • odlučuje o promjeni adrese sjedišta HUA,
  • odlučuje i brine o izradi i aktualiziranju web. stranice HUA i informiranju članstva i javnosti,
  • obavlja sve druge aktivnosti i zadatke, koje mu Skupština stavi u nadležnost.

  Članak 23.

  Tajnik HUA:

  • priprema nacrte i prijedloga akata koje donosi Skupština,
  • stara se o urednom vođenju registra članova (fizičkih i pravnih osoba),
  • brine o izradi i aktualiziranju web. stranice HUA i informiranju članstva i javnosti,
  • prema potrebi šalje (e-mailom ili poštom) dopise i obavijesti članovima,
  • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
  • vodi i čuva arhivu HUA,
  • ima 1 pomoćnika za vođenje registra članova, te za izradu i aktualiziranje web stranice HUA, kojega - na njegov prijedlog - imenuje i kooptira UO.

  Članak 24.

  Rizničar HUA:

  • stara se o naplati članarina i vodi o tome evidenciju
  • vodi evidenciju o prihodima i rashodima HUA, u skladu u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija,
  • izrađuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
  • obavlja ostale poslove, za koje ga zaduži i ovlasti UO i Skupština HUA

  Članak 25.

  Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri). Broj mandata nije ograničen, svi članovi NO mogu biti ponovno izabrani na tu dužnost.

  Članovi NO između sebe biraju predsjednika, koji saziva sjednice, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština. Član NO ne može biti član UO. NO pravovaljano odlučuje ako su sjednici nazočna najmanje 2 (dva ) člana odbora od kojih je 1 predsjednik. O sjednici se vodi zapisnik -koji se čuva u pismohrani.

  Članovi NO za svoj rad odgovaraju Skupštini.

  Članak 26.

  Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

  • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih akata HUA,
  • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine HUA (kontrolu obavlja najmanje jednom godišnje),
  • rad rizničara i ovjerava njegov godišnji izvještaj,
  • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata u skladu sa Zakonom o poslovanju Udruga i ostalim pozitivnim propisima,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

  Članak 27.

  Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju HUA. Predsjednik , Upravni odbor i svaki član HUA dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati zatražene obavijesti.

  Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

  Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju HUA, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata HUA.

  Članak 28.

  Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 19. ovog Statuta.

  Članak 29.

  Stegovna komisija ima 3 (tri) člana, koje bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine. Broj mandata nije ograničen, svi članovi UO mogu biti ponovno izabrani na tu dužnost.

  Članovi Stegovne komisije između sebe biraju predsjednika, koji saziva sjednice,i rukovodi njezinim radom. O sjednici se vodi zapisnik -koji se čuva u pismohrani.

  Član Stegovne komisije ne može biti član Upravnog ili Nadzornog odbora HUA.

  Članak 30.

  Stegovni postupak može zatražiti svaki član udruge uz predočenje argumenata, a pokrenuti ga može:

  • Predsjednik
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor

  Članak 31.

  Imovinu HUA čine prihodi koje HUA ostvaruje od:

  • članarina,
  • donacija i dotacija,
  • sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje HUA,
  • sredstava ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja, te od izdavačke djelatnosti
  • sukladno posebnom zakonu,
  • ostalih izvora sukladnih sa Zakonom o poslovanju Udruga i ostalim pozitivnim propisima.

  Članak 32.

  HUA upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

  Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji HUA donosi za jednu kalendarsku godinu.

  Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun, koji se razmatra i prihvaća na Skupštini najkasnije do kraja prvog kvartala iduće godine.

  U slučaju utvrđenog negativnog poslovanja, Nadzorni odbor dužan je predložiti Skupštini mjere sanacije i sastav povjerenstva koje ih treba sprovesti. U tom slučaju Predsjedniku i Upravnom odboru prestaje mandat, a Skupština imenuje nove privremene dužnosnike.

 • 5. STATUT I DRUGI AKTI

  Članak 33.

  Statut je temeljni akt HUA i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

  Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor HUA i upućuje ga na raspravu članovima HUA.

  Upravni odbor HUA razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje konačni prijedlog izmjena Statuta, koji se donosi prema istom postupku kao i osnovni Statut.

  Članak 34.

  Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština HUA temeljem prijedloga Upravnog odbora i provedene diskusije na Skupštini.

  Članak 35.

  Sva ostala pitanja vezana uz djelovanje HUA, koja nisu određena ovim Statutom, a za koja se ukaze potreba podrobne razrade, bit će uređena ostalim aktima koje, na prijedlog UO donosi Skupština.

  Povjerenstvo za izradu takvih akata imenuje Upravni odbor i određuje rok za njihovu izradu.

 • 6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 36.

  Djelovanje HUA prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom. U slučaju prestanka rada sva imovina HUA, nakon namirenja eventualnih vjerovnika i troškova sudskoga ili drugog postupka, pripada Hrvatskom Caritasu.

  Članak 37.

  Danom stupanju na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut HUA donesen na Skupštini 16.10.2003.

  Članak 38.

  Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

  Statut potpisuje imenom, prezimenom, oznakom svojstva i vlastoručnim potpisom osoba ovlaštena za zastupanje HUA.